facebook counter image

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Всички доставки се извършват с куриерска фирма Еконт по избор до офис или до адрес.

Можеш да избереш най-близкия до теб офис на Еконт от последното поле при попълване на данните за доставка.

При доставка до адрес обикновено куриерът ще се обади преди доставката.

цени на доставката при плащане с наложен платеж:
- доставка до офис на Еконт: от  5.99 лв до 8 лв  в зависимост от стойността на наложения платеж
- доставка до адрес: от 6.00 лв до 8.50 лв в зависимост от стойността на наложения платеж, и дали доставката е 
до адрес в град или село  или има зададен час за  приоритетна доставка .

 

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между Л а л о в      И н в е с т   Е О О Д наричано по-долу "https://koalata.bg”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн https://koalata.bg/ (наричани по-долу Потребители), от друга.

  Л а л о в   И н в е с т   Е О О Д  е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК: BG 20 66 13 81 9, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8005, СЛАВЕЙКОВ  N.48,: имейл адрес: info@koalata.bg


Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта https:///koalata.bg/ (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на https://koalata.bg/ всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу. 

    Настоящият документ съдържа информация за дейността на „/koalata.bg” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от "KOALATA.BG”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие сключването на договора между Потребителя и „/koalata.bg”.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ
Чл. 1 Услугите, предоставяна от /koalata.bg” на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. 

Чл. 2. „/koalata.bg” e електронен магазин, достъпен на сайта https:/koalata.bg/, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от /koalata.bg” стоки.
(2) Стоките, предлагани от „/koalata.bg“ са напълно индивидуализирани спрямо поръчката на Потребителя и не са предварително произведени. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ. ЛИЧНИ ДАННИ
Чл. 3 (1) „/koalata.bg” идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на https://koalata.bg/ и на IP адреса на Потребителя.
(2) „/koalata.bg” има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях регистрация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „koalata.bg”.

Чл. 4 (1) „koalata.bg” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
(2). В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, „koalata.bg” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. 
(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за “koalata.bg” възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Чл. 5 (1) „koalata.bg” събира и използва информацията по чл. 4 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „koalata.bg”.
(2) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор и директния макретинг.
.
Чл. 6 (1) Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „koalata.bg”, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.
(2) Чрез натискане на виртуалния бутон "Регистрация", имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на „koalata.bg”, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. „koalata.bg” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на “koalata.bg” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. 
(3) При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „koalata.bg” данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни “KOALATA.BG” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

Чл. 7 (1) При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на „koalata.bg”. 
(2) Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на електронния магазин на „koalata.bg”.
(3) Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява. С приемането на Общите условия той гарантира и потвърждава, че има договорни отношения с регистрираното от него дружество-потребител. При въвеждането на некоректна или подвеждаща информация страната се лишава от правото на достъп до услугите на уебсайта на „koalata.bg”.
(4) Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно „koalata.bg” в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му. 

Чл. 8 (1) Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез сайта на „koalata.bg”, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от „koalata.bg”. За да може да ползва услугите, Потребителят следва да въведе потребителското си име и парола.
(2) Потребителят има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.

ПОРЪЧКА
Чл. 9 (1) Потребителите използват интерфейса на уебсайта на „koalata.bg”, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от „koalata.bg” стоки в електронния магазин. 
(2) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от „koalata.bg”.
(3) При липса на наличност от дадена стока „koalata.bg“ си запазва правото да откаже поръчката. 

Чл. 10 (1) За извършване на успешна поръчка, Потребителят преминава през следните стъпки:
1. Избира вида на тениската (мъжка, дамска или детска).
2. Натиска "Виж Размерите" за да види размерите в сантиметри и да определите точния размер.
3. Избира размер на тениската.
4. Избира цвят на тениската. 
5. Добавя стоката в количката. 
6. Избира начин на регистрация (чрез Фейсбук / без регистрация / с регистрация в сайта).
7. Попълва си данните (две имена, имейл, телефон, до офис на ЕКОНТ или  адрес, до кой офис на ЕКОНТ).
8. Натиснете бутона "ПОРЪЧКА" за да финализирате поръчката.
(2) При завършване на поръчката се визуализира надпис: "Поръчката Ви беше приета успешно!".
(3) При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

ЦЕНИ
Чл. 11 (1) Цените на продуктите, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени на уебсайта на „koalata.bg” към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.
(2) Цените на продуктите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му. 

Чл. 12 „koalata.bg” си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина продукти, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

Чл. 13 (1) „koalata.bg” може да предоставя отстъпки за продуктите, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от „koalata.bg”. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).
(2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

    ПЛАЩАНЕ
Чл. 14 Когато Потребителят връща продукт с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху продукта, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

Чл. 15 (1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На https:/koalata.bg/ е възможно плащане чрез наложен платеж. 
(2) Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.

Чл. 16 Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна. 

Чл. 17 „koalata.bg” не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „koalata.bg”.
 
    
ДОСТАВКА
Чл. 18 (1) Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер до посочен от Потребителя офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на https:/koalata.bg .
    (2) Преди изпращане на поръчаната стока, „koalata.bg” има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.
    (3) „koalata.bg“ не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.
(4) В случай че Потребителят е поръчал стока, която не е взел или приел от куриера, той дължи обезщетение на „koalata.bg“ за направените разноски
     

Чл. 19 (1) Доставките се осъществяват от 24 до 48 часа след завършване на поръчката или в зависимост от графика за доставки на куриерската koalata.bg до съответното населено място.
(2). При извънредни обстоятелства „koalata.bg” си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя. 

Чл. 20 Поръчаните стоки се доставят срещу подпис. 

Чл. 21 Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

Чл. 22 (1) При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките.
(2) Всички импортни такси при внасянето на стоката са за сметка на Потребителя. Потребителят не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси или да получи пратката. 

Чл. 23 „koalata.bg” си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА
Чл. 24 (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.
(2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено „koalata.bg” за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.
(3) „koalata.bg“ публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора. 
(4) За упражняване правото на отказ „koalata.bg“ предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи „koalata.bg“ незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.
(5) Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на „koalata.bg” или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.
(6) При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.
(7) „koalata.bg“ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
(8) В случай че Потребителят не изпълни задължението си по алинея 5, без да уведоми „koalata.bg” за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.
(9) Когато във връзка с изпълнението по договора „koalata.bg“ е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, „koalata.bg“ има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане. 

Чл. 25 (1) Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са: стоки, изработени по индивидуална поръчка на потребителя каквито са всички стоки  в онлайн магазина koalata.bg

Съгласно чл. 57, т. 3 от ЗЗП, за същите Потребителят не може да упражни право на отказ (връщане в 14-дневен срок)

(2) Потребителя е длъжен да вземе поръчката си в 6 дневен срок от датата на поръчката, ако не я вземе Koalata.bg има право да уведоми обществото посредством групи за Некоректни потребители в социалните мрежи относно некоректноста на въпросния потребител 

ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИЯ
Чл. 27 (1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.
(2) Потребителят няма право на рекламация, ако е поръчал размер, който не е подходящ за него. Всички размери за всички видове тениски може да се намерят на линк  : https:/koalata.bg/informacia/11/razm%D0%B5ri

Чл. 28 Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето ѝ, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.

Чл. 29 Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;


Чл. 30 (1) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.
(2) Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, „koalata.bg“ ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.

Чл. 31 (1) При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.
(2) Рекламацията се подава чрез, посочения имейл. 
(3). При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.
(4) При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

1. касова бележка или фактура;
2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.


Чл. 33 (1) „koalata.bg“ поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката. 
(2) Когато „koalata.bg“ удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

Чл. 34 (1) „koalata.bg“ при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя. 
Чл. 35 (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 36 „koalata.bg” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Чл. 37 (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „koalata.bg” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „koalata.bg” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „KOALATA.BG”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „koalata.bg”, „koalata.bg” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
(3 Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „koalata.bg”.

Чл. 38 (1) „koalata.bg” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.
(2) „KOALATA.BG” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. „KOALATA.BG” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 39 (1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „KOALATA.BG” или прекратяване поддържането на уебсайта му.

Чл. 40 Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Чл. 41 Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА 

Чл. 42 Органите, регулиращи дейността на „KOALATA.BG“ са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:
Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti 
тел: 0700 111 22
email: info@kzp.bg
адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6
За КЗЛД: 
Уебсайт: https://www.cpdp.bg/ 
тел: 02/91-53-518
email: kzld@cpdp.bg
адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА
Чл. 44 Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 45 (1) „KOALATA.BG” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „KOALATA.BG” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.
(3) В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Чл. 46 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на  http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:
(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До ……………………………………………………………………………………………………………………………

С настоящото уведомявам/e, че се отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки/ за предоставяне на следната услуга:
………………………………………………………………………………………………………………………………

Поръчано на/получено на - ……………………………………………………………………………………………

Име на потребителя/ите – ………………………………………………………………………………………………

Адрес на потребителя/ите - ……………………………………………………………………………………………


Подпис на потребителя/ите: ……………………………………………….
(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата: ……………………………………………


Стандартен формуляр за упражняване правото на рекламация:
До ……………………………………………………………………………………………………………………………

С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите/ услугата/ите с договореното. 
Предмет на рекламацията:
………………………………………………………………………………………………………………………………
Поръчано на/получено на - ……………………………………………………………………………………………
Възстановяване на платената сума
Заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното
Отбив от цената
Безплатно извършване на ремонт по реда на чл. 113 и 114 от Закона за защита на потребителите
(заградете желаната опция)
Предпочитан начин на удовлетворение за услуги:
Извършване на услугата в съответствие с договора
Отбив от цената
Възстановяване на заплатената сума
(заградете желаната опция)
Прилагам следните документи:
касова бележка или фактура;
протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
(заградете желаната опция)
Размер на претендираната сума: ……………………………..
Име на потребителя/ите – ………………………………………………………………………………………………………
Адрес на потребителя/ите - ………………………………………………………………………………………………………

Подпис на потребителя: ……………………………………………….
(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата: ……………………………………………

БЕЗПЛАТНА доставка при поръчка над 75 лв ! БЕЗПЛАТНА подаръчна КУТИЯ при поръчка на ДВЕ тениски! САМО ДНЕС! X