facebook counter image

Политика за личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

            1. Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)

            Информация относно Администратора на лични данни, идентификационни данни на администратора и координати за връзка

Наименование: Л А Л О В   И Н В Е С Т   ЕООД

ЕИК:BG 20 66 13 81 9

Седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8005, СЛАВЕЙКОВ  N.48

E-mail: info@koalata.bg

уеб-сайт: www.koalata.bg

        осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

            Информация относно компетентния надзорен орган:

Наименование: Комисия за защита на личните данни.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

            2. Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

            Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация, т.е. имена, телефон, адрес, електронна поща.

          " събира само доброволно предоставените от Вас лични данни, в пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни, и по-конкретно, въз основа на:

 • изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;
 • спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
 • за целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;

            "  - Бургас, под никаква форма няма да събира други Ваши лични данни, освен необходимите за извършване на действия по уеб сайта www.koalata.bg

            Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на онлайн магазина www.koalata.bg и сключване на договор с дружеството, включително за следните цели:

 • създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на онлайн магазина;
 • индивидуализация на страна по договора;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга.

            По-конкретно, целта на събирането и обработването на данни е създаване и управление на профил в сайта www.koalata.bg обработване на поръчки, включващо приемане, потвърждаване, експедиране и фактуриране на същите; разрешаване на проблеми, свързани с анулиране на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчките, закупените стоки или услуги; връщане на продуктите в съответствие със законовите разпоредби; възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби; оказване на подкрепа, включително даване на отговори на Вашите въпроси във връзка с поръчките Ви или стоките и услугите на " ;

            Обработването на Вашите данни за тези цели в повечето случаи е необходимо за сключването и изпълнението на договор между "и Вас. Освен това, за изпълнението на тези цели се изисква обработване съгласно приложимото законодателство, включително данъчното и счетоводното законодателство.

           
            3. Категории лични данни които ще се обработват

            Услугите, които предоставя сайта www.koalata.bg предполагат предоставяне на Лични данни като име, адрес, телефон, e-mail.

            3.1. Данни за регистрация: имена, е-mail

            Цел, за която се събират данните:

 • Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него,
 • за целите на регистрация на потребител в онлайн магазина,

            3.2. Данни за извършване на доставка: имена, телефон, e-mail, адрес

            Цел, за която се събират данните:

 • Изпълнение на задължения на администратора по договор за покупко-продажба от разстояние
 • доставка на закупените стоки
 • упражняване на право на връщане и замяна или отказ от закупена стока.

            3.3. Основание за обработка на личните Ви данни:

            С приемането на Общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание събираме и обработваме Вашите лични данни – чл.6, ал.1, б. “б” от Регламент (ЕС) 2016/679. Данните Ви за изпращане на информационен бюлетин се обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие - чл.6, ал.1, б. “а” от Регламент (ЕС) 2016/679

           www.koalata.bg не събира данни с категория специални данни по смисъла на чл.9 и 10 от Регламент (ЕС) 2016/679 . С това съгласие вие се задължавате да не съхранявате и изпращате такива данни чрез сайта, като например:

            - данни, разкриващи Вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, нито Ваши генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното Ви състояние, за сексуалния Ви живот или сексуалната Ви ориентация, или данни, свързани с Ваши присъди и нарушения.

            - документи за самоличност, както и ЕГН, номер на паспорт/лична карта и др. подобни.

Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Дружеството не събира и обработва данни за лица под 16 години, освен с изричното съгласие на техните родители или законни представители.


            4. Категории получатели на данните

            Сайтът www.koalata.bg функционира като електронен магазин, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от  

Л а л о в   И н в е с т   Е О О Д  е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК: BG 20 66 13 81 9, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8005, СЛАВЕЙКОВ  N.48,: имейл адрес: info@koalata.bg

 стоки - тениски  с щампи за мъже и жени по желан от потребителя дизайн. Посредством начина, по който сайтът е организиран, потребителят е гарантиран, че поръчаните от него стоки са напълно индивидуализирани спрямо поръчката му и не са предварително произведени. 

            Тъй като желаните и поръчани от потребителя продукти се изработват от дружеството, без възлгане на трети лица, личните данни на потребителите не се предават или предоставят на никого.

            Изпращането на поръчаните продукти се извършва чрез куриерска услуга, като в този случай на избрания куриер се предоставят единствено имената, адреса и телефонния номер на потребителя, с цел изпълнение на нашите договорни задължения, и при съответните, съобразно договор между " Л А Л О В  И Н В Е С Т ” Е О О Д и съответния куриер, гаранции за защита на предоставените лични данни.

            5. Как обработваме Вашите лични данни?

            Ние използваме данните Ви само за целите, за които ги събираме.

            Информационният протокол и данните в него се съхраняват заради сигурността на нашите системи, за да може да се идентифицира дадено нарушение, посегателство или неоторизиран достъп до личните ви данни. Ние не сме в състояние да причисляваме даден протокол към определено лице. Ние не съпоставяме информация от дадена база данни с друга база данни.

            Данните, които получаваме от Вас доброволно, се съхраняват, за да можем:

 • Да обработваме Вашите поръчки;
 • при необходимост от контакт с Вас за уточнение на поръчките, сроковете и начина на тяхната доставка.

            След постигане на целта, за която сме събрали вашите лични данни и след изпълнение/прекратяване на сключения между нас договор, ние се задължаваме незабавно да ги унищожим, освен ако няма законов срок за тяхното съхранение.

            Срок на съхранение на личните Ви данни

            Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в онлайн магазин или извършване на поръчка като “Гост“. След заличаване на профила Ви или успешно приключване, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

            Администраторът съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки, за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок.

            Администраторът съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Администратора, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.

            Ние не предоставяме онлайн услуги на потребителите, и не извършваме автоматизирана обработка на личните Ви данни, нито профилиране (форма на автоматизирано обработване на лични данни, с цел оценка на определени лични аспекти, свързани с физическото лице и предназначени за анализ или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до професионалните задължения на лицето, неговите финансово състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение)

            Личните данни, които ни предоставяте, са сведени до минимума, необходим за изпълнение на поръчаното от потребителя, и никакви други лични данни извън този минимум не се събират, обработват или съхраняват от .

            Достъп до информацията, която сте ни предоставили, има единствено " , като цялата информация, която получаваме за Вас, се съхранява на защитени сървъри и са въведени подходящи технически и организационни мерки за защитата й от неоторизиран достъп от трети лица, както и за осигуряване постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработването й.

            При събирането и обработката на Вашите лични данни," се придържа към следните принципи:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

            6. Какви са Вашите права?

            Имате право по всяко време да откажете вашите лични данни да бъдат събрани и обработвани, а също така да поискате да бъдат заличени, коригирани или блокирани.

            За целта изпратете имейл със заглавие: “Отговорник лични данни” на следния имейл-адрес: info@koalata.bg

            6.1.Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

 • Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст.
 • Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да въведете имейл адрес и парола за достъп до сайта или по друг подходящ начин, който Ви идентифицира по безспорен и несъмнен начин като субекта на личните данни – например, като изисква от Вас да последвате изпратен от администратора линк, или друг гехнически способ.
 • С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на профил в онлайн магазина, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате онлайн магазина и предлаганите продукти и да извършвате поръчки като гост или да направите нова регистрация.
 • Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да оттеглите съгласието си за обработване, е при успешното завършване на поръчката.

            6.2. Право на достъп

 • Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като ако сте регистриран потребител, можете по всяко време да видите във Вашия профил личните данни, които сте предоставили и се обработват за Вас.
 • Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни. Образец на такова искане можете да изтеглите от тук (Приложение №...)
 • Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
 • Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

            6.3. Право на коригиране или попълване

 • Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до Администратора. Образец на такова искане можете да изтеглите от тук (Приложение №...)

            6.4. Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

 • Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

* личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

* Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

* Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

* личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

* личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;

личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.           

 • Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

* за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

* за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

* по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

* за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

* за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 • В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички ваши данни, с изключение на следната информация:

* информация, която е необходима, за да удостовери, че правото ви да бъдете забравени е изпълнено – имейл, IP адрес;

* техническа информация за функционирането на онлайн магазина, която информация не може да се свърже по никакъв начин с вашата личност;

* електронна поща, с която сте извършили регистрация в онлайн магазина.

 • За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да подадете заявка чрез профила си в онлайн магазина или с изпращане на искане по имейл до Администратора. Образец на такова искане можете да изтеглите от тук (Приложение №...)
 • Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
 • Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдете „забравен“, е при успешното завършване на поръчката.
 • С изтриване на Вашите лични данни, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате онлайн магазина и предлаганите продукти и да извършвате поръчки като гост или да направите нова регистрация.
 • Администраторът не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

            6.5. Право на ограничаване

 • Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

* оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;

* обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

* Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

* Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

            Образец на такова искане можете да изтеглите от тук (Приложение №...)

            6.6. Право на получаване на информация

            Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. Образец на такова искане можете да изтеглите от тук (Приложение №...)

            6.7.Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

            6.8. Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

 • Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
 • Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

* е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

* е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

* уведомяването би изисквало непропорционални усилия.  

 • В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

            7. Линкове към други уеб страници

            Нашият сайт съдържа линкове към други уеб страници. Указанията за защита на личните данни важат само за нашата уеб страница. Моля да обръщате внимание на информацията за защита на личните данни, която е публикувана на такива уеб страници. Ние не носим отговорност за тяхното съдържание. За нелегални, непълни или липсващи указания, както и за вреди, причинени от наличието или неналичието на такава информация, отговорност носи доставчикът на уеб страницата, към която сте били препратени.

            8. Google Analytics

            www.koalata.bg използва Google Analytics („Гугъл Аналитикс“), услуга за уеб анализ, предлагана от Google, Inc ("Google"). Google Analytics използва т.нар. cookies („бисквитки“), представляващи текстови файлове, запаметени на Вашия компютър, за да направи възможен анализа на използването на сайта от потребителите.

            Google ще използва тази информация, за да оцени използването на сайта, за съставяне на отчети за уеб-активности и предоставяне на " на други услуги, свързани с използването на сайта и използването на интернет към сайта. Google няма да свързва IP адреса, изпратен от Вашия браузър чрез Google Analytics, с други данни, съхранявани от Google.

            Можете да предотвратите записа на бисквитки чрез съответните настройки на вашия браузър. Обръщаме Ви внимание, че ако направите това, е възможно да не можете да използвате всички функции на този сайт.

            Освен това можете да предотвратите събирането на данните, извличани чрез бисквитките и свързани с използването на сайта от Вас (включително и IP адрес) от Google, както и обработката на тези данни от Google, като изтеглите и инсталирате намиращия се на следния интернет адрес браузър-плъгин: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

            Имайте предвид, че използването на браузър-плъгина е ограничено до съответния браузър и съответния компютър и след инсталирането му не е възможно да бъде изтрит, с цел запазване на деактивацията на Google Analytics. Декларацията за поверителност на Гугъл може да намерите на https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy.

            9. Facebook Conversion Pixel

            Посредством Facebook Conversion Pixel ние и Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) разбираме, че някой е кликнал върху нашата Facebook реклама и е бил пренасочен към нашата интернет страница. Не можем обаче да видим кои други интернет страници сте заредили. Информацията, събрана с помощта на Facebook Conversion Pixel, е предназначена за изготвянето на статистики за успешността и използването на нашите реклами във Facebook. Въпреки това ние не събираме и не получаваме информация, която позволява потребителите да бъдат персонално идентифицирани. За повече информация относно целите и обхвата на събирането и обработката на Вашите лични данни от Facebook, както и възможностите за настройки с цел защита на личната Ви неприкосновеност във Facebook, моля, направете справка с https://www.facebook.com/policy.php

            10. Криптиране

            Предприемаме технически и организационни предпазни мерки за сигурност, за да предпазим във възможно най-голяма степен Вашите данни от нежелани посегателства и достъп.

            Наред с осигуряването на информационната ни инфраструктура, във всички раздели се използват криптографски методи. За да се предотврати злоупотреба с Вашите данни от страна на трети лица, подадената от Вас информация се транспортира и верифицира в криптирана форма посредством TLS (Transport Layer Security) протокол. Можете да разпознаете това в адрес бара на Вашия браузър по символа с катинарче, което е заключено и интернет адресът започва с https.

            Съвременните сайтове използват различни системи за анализ и подобряване на предоставянето на стоки и услуги на потребителите и не е възможно да бъдат описани подробно. Ако имате някакви притеснения относно информацията, която се събира от сайта ни, Ви препоръчваме да използвате Incognito опцията на браузера Google Chrome.

            "  се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителите и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

            •  е получено изричното съгласие на Потребителя;

            • предоставянето е необходимо за изпълнение на поетите по договор с потребителя задължеиня и/или за реализиране на законните интереси на "  или на трето лице, на което се разкриват данните, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на Потребителя, за който се отнасят данните;

            •  информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

            •   в други, посочени в закона случаи;

БЕЗПЛАТНА доставка при поръчка над 75 лв ! БЕЗПЛАТНА подаръчна КУТИЯ при поръчка на ДВЕ тениски! САМО ДНЕС! X